Klauzula informacyjna

Fotoporcelana.net Grzegorz Zimny z siedzibą we Wrocławiu, ul. Połaniecka 17C, 53-403 Wrocław

Zgodnie z  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  (RODO), informujemy, iż

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Fotoporcelana.net Grzegorz Zimny z siedzibą we Wrocławiu, ul. Połaniecka 17C, 53-403 Wrocław, tel. 606701685, e-mail: info@fotoporcelana.net.

  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi lub umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz w celach archiwalnych (dowodowych) co jest uzasadnionym interesem Administratora na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie obsługi księgowej, informatycznej i hostingu oraz podmioty współpracujące przy realizacji usługi lub umowy.

  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą na czas wykonania usługi lub obowiązywania umowy a także przez okres 10 lat po jej zakończeniu w celach dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem usługi lub umowy oraz w celach archiwizacyjnych (dowodowych) lub do momentu wycofania zgody.

  5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie niektórych danych może skutkować niemożliwością wykonania usługi lub zawarcia umowy.

  8. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w przypadku wyrażenia zgody na usługę subskrypcji. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu.