Regulamin sklepu internetowego Fotoporcelana.net 

 

Dzień dobry! 

Cały zespół Fotoporcelana.net przykłada się, aby finalnie klient otrzymał pełnowartościowy produkt. Od wielu już lat prowadzimy naszą firmę w sposób transparentny, czyli oparty na przepisach polskiego prawa, dlatego też oddajemy do Państwa dyspozycji niniejszy regulamin. Informacje i postanowienia w nim zawarte mają za zadanie pomoc klientowi na całej ścieżce zakupowej w naszym sklepie internetowym.  

Tyle słowem wstępu, teraz czas na formalności. Na początek nasze pełne dane rejestrowe jako sprzedawcy: Fotoporcelana.net Grzegorz Zimny 

ul. Połaniecka 17C 

53-403 Wrocław 

NIP: 899-216-08-85, REGON: 020981318 

zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEIDG pod adresem: 

KONTO BANKOWE: 39 1140 2004 0000 3802 6199 5493 

 

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zostały zawarte informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia prowadzącego do zawarcia umowy, szczegółach dotyczących realizacji zawartej umowy, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym.  

W razie jakichkolwiek uwag, pytań, wątpliwości jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail info@fotoporcelana.net lub numerem telefonu +48 606 701 685 

Nasz dział obsługi klienta pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 16:00.   

Więcej informacji oraz szczegółowe numery telefonów w zakładce kontakt z nami. 

Pozdrawiamy i życzymy udanych zakupów! 

Zespół sklepu internetowego Fotoporcelana.net 

§ 1. Definicje 

Na potrzeby Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć: 

 1. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Kupujący jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy za Towar; 

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna wyposażona w zdolność prawną, w szczególności Konsument lub PNPK; 

 1. Konsumentosoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą Umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; 

 1. Przedsiębiorca na prawach konsumenta (PNPK) osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 

 1. Przedsprzedaż — proces zbierania przez Sprzedawcę zamówień na Towary, które będą dostępne w sprzedaży od określonego terminu, i zawierania Umów przed planowanym terminem wprowadzenia Towarów do sprzedaży; 

 1. Regulamin – regulamin sklepu internetowego Fotoporcelana.net dostępny pod adresem https://fotoporcelana.net/content/3-regulamin; 

 1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem Fotoporcelana.net i jego rozszerzeniami; 

 1. Sprzedawca Fotoporcelana.net Grzegorz Zimny ul. Połaniecka 17C  

53-403 Wrocław 

NIP: 899-216-08-85, REGON: 020981318; 

 1. Towar – wszelkie rzeczy ruchome oferowane przez Sprzedawcę w ramach Sklepu; 

 1. Towar Outletowy – Towar, w odniesieniu do którego Kupujący został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od typowych wymogów zgodności z Umową, np. w zakresie kompletności, jakości, funkcjonalności itp.;  

 1. Towar z Elementami Cyfrowymi (TzEC) – Towar oferowany przez Sprzedawcę, zawierający Treść Cyfrową lub Usługę Cyfrową, bez których Towar nie jest w stanie prawidłowo funkcjonować. Treści Cyfrowe lub Usługi Cyfrowe mogą być dostarczane przez Sprzedawcę lub podmiot trzeci; 

 1. Treść Cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej; 

 1. Umowa – umowa zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, której przedmiotem jest świadczenie Usług Elektronicznych lub sprzedaż Towarów na rzecz Kupującego; 

 1. Usługi Cyfrowe usługi pozwalające Kupującemu na: 

- wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej; 

- wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Kupującego lub innych użytkowników Usługi Cyfrowej; 

- inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej; 

 1. Usługi Elektroniczne wszelkie usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego na pośrednictwem Sklepu. Usługi Cyfrowe stanowią rodzaj Usług Elektronicznych. 

§ 2. Postanowienia wstępne 

 1. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu prowadzi sprzedaż detaliczną Towarów, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego Usługi Elektroniczne. Kupujący może dokonać zakupu Towarów wskazanych na stronach Sklepu lub określonych w ramach Przedsprzedaży 

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących. 

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do złożenia zamówienia, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez sprzęt komputerowy lub oprogramowanie Kupującego. Wystarczające są: 

 1. dostęp do Internetu, 

 1. standardowy, aktualny system operacyjny, 

 1. standardowa, aktualna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą plików cookies, 

 1. posiadanie aktywnego adresu e-mail. 

 1. W przypadku, gdy dla korzystania z Towaru lub TzEC konieczne będzie spełnienie dodatkowych warunków technicznych, innych niż wskazane w ust. 3, Sprzedawca poinformuje o tym Kupującego przed złożeniem zamówienia, np. poprzez zawarcie wymagań technicznych w opisie Towaru lub TzEC.  

 1. Zawarcie Umowy sprzedaży Towarów nie może nastąpić w sposób anonimowy ani pod pseudonimem. Kupujący powinien wskazać prawdziwe i kompletne dane osobowe, aby móc zawrzeć taką Umowę.  

 1. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.  

 1. W celu uniknięcia wątpliwości Sprzedawca wskazuje, że: 

 1. Umowy, które dotyczą sprzedaży Towarów, są umowami zobowiązującymi do przeniesienia własności Towaru, do których stosuje się przepisy rozdziału 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta; 

 1. Umowy, które dotyczą sprzedaży TzEC, są umowami zobowiązującymi do przeniesienia własności Towaru, do których stosuje się przepisy rozdziału 5a i nie stosuje się przepisów rozdziału 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta; 

 1. Umowy, które dotyczą Usług Elektronicznych, mogą (ale nie muszą) być umowami o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, do których stosuje się przepisy rozdziału 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 

§ 3. Usługi Elektroniczne dotyczące Sklepu 

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego Usługi Elektroniczne.   

 1. Podstawową Usługą Elektroniczną świadczoną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie, które prowadzi do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Sklepie.   

 1. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego Usługę Elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła. Kupujący jest zobowiązany zabezpieczyć dostęp do swojego konta Użytkownika przed dostępem osób nieuprawnionych, a ponadto jest zobowiązany nie udostępniać loginu i hasła żadnym osobom trzecim.   

 1. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego Usługę Elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail, które zawierają informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego check-boksa podczas składania zamówienia. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji, który jest zamieszczony w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera. Kupujący może także wysłać do Sprzedawcy wiadomość e-mail z prośbą o wypisanie z bazy newslettera 

 1. Usługi Elektroniczne są świadczone na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast Umowy dotyczące sprzedaży Towarów zawierane za pośrednictwem Sklepu.  

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług Elektronicznych, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione. 

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu. 

 1. Z uwagi na to, że Sklep stanowi system teleinformatyczny zarządzany przez Sprzedawcę, Sprzedawca może prowadzić prace techniczne i informatyczne, które będą miały na celu rozwój Sklepu oraz świadczenie Usług Elektronicznych na jak najwyższym poziomie. 

 1. W ramach rozwoju Sklepu Sprzedawca może w szczególności: 

 1. dodawać nowe funkcjonalności oraz zmieniać lub usuwać istniejące funkcjonalności w ramach Sklepu; 

 1. wprowadzić Sklep na inny rodzaj urządzeń, np. na urządzenia przenośne; 

 1. udostępnić aplikację związaną ze Sklepem.  

§ 4. Składanie zamówienia 

 1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość. 

 1. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie.  

 1. Jeżeli Kupujący posiada konto w Sklepie, przed złożeniem zamówienia powinien się do niego zalogować. Logowanie możliwe jest również w trakcie składania zamówienia.    

 1. Wszelkie opisy Towarów dostępne na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu właściwych przepisów prawa cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia Umowy.  

 1. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez dodanie do koszyka Towarów, które interesują Kupującego, a następnie wypełnieniu formularza zamówienia. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór sposobu dostawy zamówionych Towarów oraz wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.  

 1. W przypadku Towarów, które są Towarami Outletowymi, dodatkowym warunkiem złożenia zamówienia jest zaznaczenie check-boksa, że Kupujący wyraża zgodę na nabycie Towaru niepełnowartościowego. 

 1. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego. 

 1. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 7. 

 1. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie “złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi złożenie przez Kupującego oferty nabycia wybranych Towarów od Sprzedawcy, na warunkach określonych w formularzu zamówienia. 

 1. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca, najpóźniej w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia otrzymania zamówienia, może: 

 1. przyjąć ofertę złożoną przez Kupującego poprzez przyjęcie zamówienia do realizacji — w takim przypadku Umowa sprzedaży Towarów zostaje zawarta z chwilą doręczenia Kupującemu wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji,   

 1. może nie przyjąć oferty Kupującego i anulować złożone zamówienie — w takim przypadku Umowa sprzedaży Towarów nie zostaje zawarta, a Kupującemu są zwracane wszystkie płatności, o ile Kupujący ich dokonał na etapie składania zamówienia  

§ 5. Przedsprzedaż 

 1. Sprzedawca, w odniesieniu do niektórych rodzajów Towarów, może, ale nie musi, zorganizować Przedsprzedaż.  

 1. Towary objęte Przedsprzedażą są wyraźnie oznaczane w ramach Sklepu jako Towary dostępne w Przedsprzedaży. Na stronie takiego Towaru Sprzedawca zamieszcza informację, od jakiej daty Towar najprawdopodobniej będzie dostępny i od jakiej daty Towary najprawdopodobniej będą wysyłane.  

 1. Na potrzeby zawierania Umów w ramach Przedsprzedaży postanowienia § 4 stosuje się odpowiednio.  

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, o którym mowa w ust. 2, szczególnie na skutek opóźnienia w dostarczaniu Towarów przez osoby trzecie (np. producentów). Sprzedawca będzie informował Kupujących o wszelkich zmianach terminów związanych z Przedsprzedażą, poprzez zamieszczenie informacji w Sklepie oraz wysłanie wiadomości e-mail, na adres podany przez Kupującego.  

 1. W przypadku, gdyby sprzedaż Towaru nie była możliwa na warunkach przewidzianych w Przedsprzedaży (np. dostawcy nie dostarczą odpowiedniej ilości lub rodzajów materiałów, nastąpi wzrost ceny materiałów itp.), Sprzedawca poinformuje Kupującego o tych okolicznościach.  

 1. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem lub PNPK nie zgadza się na przedłużenie terminu dostarczenia Towaru lub zmianę warunków sprzedaży Towaru, może zrezygnować z nabycia Towaru, a Sprzedawca zwraca takiemu Kupującemu wszelkie płatności dokonane w ramach Przedsprzedaży.   

§ 6. Dostawa  

 1. Dostępne do wyboru sposoby dostawy zamówienia są opisane na stronie Sklepu oraz prezentowane Kupującemu na etapie składania zamówienia. Koszt dostawy zamówienia ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu wskaże inaczej. Sprzedawca ma prawo zadecydować o podziale zamówienia na kilka oddzielnych przesyłek bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Kupującego. 

 1. W przypadku nieodebrania Towaru lub odmowy odebrania Towaru przez Kupującego oraz jego ewentualnym zwróceniu Sprzedawcy Kupujący może zostać zobowiązany do naprawienia Sprzedawcy szkody, jaką poniósł Sprzedawca na skutek nieodebrania Towaru, np. w postaci kosztów wysyłki, które pokrył Sprzedawca. 

§7. Cena i płatności 

 1. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane na stronie Sklepu oraz prezentowane Kupującemu na etapie składania zamówienia. 

 1. Jeżeli Kupujący wybrał przy składaniu zamówienia płatność on-line, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności w celu dokonania płatności za zamówienie. Jeżeli Kupujący wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia oraz instrukcją dokonania płatności. Jeżeli Kupujący wybrał płatność za pobraniem, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w terminie 14 dni od złożenia zamówienia. Po upływie tego terminu Sprzedawca może przyjąć, że Kupujący zrezygnował z nabycia Towarów, i anulować złożone zamówienie.  

 1. Płatności elektroniczne, w tym płatności kartą płatniczą, obsługiwane są przez PayU S.A.. oraz mElements S.A. 

 1. Jeżeli Kupujący prosi o wystawienie faktury, jest ona doręczona Kupującemu w formie papierowej w przesyłce lub drogą elektroniczną; 

 1. Wszystkie Ceny podane na stronach Sklepu są cenami brutto. 

 1. Sprzedawca jest uprawniony do udzielenia Kupującym rabatów, obniżek lub innych preferencji związanych z ceną według własnego wyboru, w szczególności w ramach organizowanej akcji promocyjnej. Szczegóły akcji promocyjnych określają odrębne regulaminy akcji promocyjnych. Kupującemu nie przysługuje prawo żądania rabatów, obniżek lub innych preferencji, które nie wynikają z akcji promocyjnej.  

 1. W każdym przypadku informowania o obniżeniu Ceny Towaru Sprzedawca obok informacji o obniżonej Cenie zamieszcza również informację o najniższej Cenie tego Towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dany Towar jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej Cenie Sprzedawca zamieszcza również informację o najniższej Cenie tego Towaru, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Towaru do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.  

§ 8. Realizacja zamówienia 

 1. Realizacja zamówienia polega na skompletowaniu zamówionych Towarów, zapakowaniu ich w celu dostawy do Kupującego oraz nadaniu przesyłki do Kupującego zgodnie z wybraną przez Kupującego formą dostawy zamówienia lub poinformowaniu Kupującego o możliwości odbioru osobistego zamówienia. 

 1. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą nadania przesyłki do Kupującego (powierzenia przesyłki przewoźnikowi trudniącemu się przewozem). W przypadku dostawy za pośrednictwem przewoźnika Sprzedawca poinformuje Kupującego o przygotowaniu Towaru do wysyłki oraz przekazaniu przesyłki przewoźnikowi. Dokładny termin dostarczenia Towaru określa przewoźnik, chyba że przewoźnik umożliwia Kupującemu dokładne określenie daty i godziny dostarczenia przesyłki. Jeżeli przewoźnik udostępnia taką funkcjonalność, Sprzedawca przekaże Kupującemu dane potrzebne do monitorowania transportu Towaru, w szczególności link do strony internetowej przewoźnika lub do aplikacji przewoźnika. 

 1. Kupujący jest obowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli Kupujący stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towarów, jest obowiązany dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, np. w postaci spisania protokołu szkody (art. 545 § 2 k.c.). 

 1. Czas realizacji zamówienia jest wskazany przy każdym Towarze. Zamówione Towary powinny zostać wydane Konsumentowi lub PNPK w terminie do 30 dni, chyba że w opisie Towaru został wyraźnie oznaczony przez Sprzedawcę dłuższy termin. W takiej sytuacji, składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na dłuższy termin realizacji zamówienia wynikający z opisu Towaru 

 1. Jeżeli Kupujący zamawia Towary z różnym czasem realizacji, dla Sprzedawcy wiążącym terminem realizacji całości zamówienia jest ten najdłuższy spośród wszystkich Towarów wchodzących w skład zamówienia, przy czym Sprzedawca może zaproponować podział zamówienia na kilka niezależnych przesyłek w celu przyspieszenia czasu realizacji w odniesieniu do części Towarów. 

§ 9. Odstąpienie od Umowy Konsumenta lub PNPK bez podania przyczyny 

 1. Konsument lub PNPK ma prawo odstąpić Umowy sprzedaży Towaru, która była zawarta za pośrednictwem Sklepu, bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub PNPK, lub wskazaną przez Konsumenta lub PNPK osobę trzecią, inną niż przewoźnik. W przypadku, gdy Umowa obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach termin na odstąpienie od Umowy liczy się od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, jego partii lub części.  

 1. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w stosunku do Umowy: 

 1.  w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta albo PNPK lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

 1.  w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia; 

 1.  w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

 1.  w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 

 1.  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. 

 1. Aby odstąpić od Umowy, Konsument lub PNPK musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład poprzez pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną. 

 1. Konsument lub PNPK może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, dostępnego pod adresem https://fotoporcelana.net/Formularz_odstapienia_od_umowy.pdf jednak nie jest to obowiązkowe 

 1. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Konsument lub PNPK wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi lub PNPK prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.  

 1. Konsument lub PNPK ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.